Alimentador RSS

Category Archives: Pressupost Infantil

DRET A PARTICIPAR ELX I LA DENEGACIÓ DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2014.

521870_275211369236732_454659839_n

 

DRET A PARTICIPAR ELX I LA DENEGACIÓ DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2014.

Altra vegada el col•lectiu Dret a Participar s’assabenta per la premsa que les al•legacions presentades pel nostre grup als pressupostos municipals de 2014 han estat rebutjades: com ve sent normal, els responsables del departament d’Hisenda ni s’han dirigit al col•lectiu per tal de justificar la denegació, ni s’ han publicat en la web de l’Ajuntament les actes de les reunions en què s’ha pres aqueixa decisió (comissió d’Hisenda i ple municipal).

Les al•legacions de Dret a Participar Elx proposaven modificacions que s’ajustaven més a la realitat en el sentit que es proposava revisar algunes partides d’ingressos que no eren molt coherents. A més, s´hi proposava augmentar-los exigint més a qui més pot o gaudeix de privilegis (és a dir, banca, església i empreses privades a les quals s’ha regalat patrimoni local o se’ls ha cedit a canvi de quantitats ridícules) i estalviant en despeses innecessàries (festes i propaganda principalment). Amb els imports aconseguits amb aquestes mesures, es proposava reforçar la protecció del patrimoni local, recuperar serveis públics i ocupació, recuperar solidaritat i cooperació i apostar per la democràcia real recuperant la participació directa de la ciutadania en matèria de pressupostos.

Davant la desestimació de les al•legacions presentades als pressupostos municipals d’Elx de 2014 Dret a Participar Elx manifesta que:

L’Ajuntament d’Elx torna a demostrar no tenir la més mínima sensibilitat envers la ciutadania ni el més mínim respecte per la participació ciutadana fent gala d’una falta d’educació impressionant.
L’Ajuntament d’Elx ignora interessadament la diferència entre legalitat i legitimitat. Acollir-se a normatives legals, a papers, per tal de denegar les peticions i els suggeriments ciutadans demostra la covardia i la mediocritat d’uns polítics, siguen del signe que siguen, incapaços de posar la imaginació necessària per a resoldre els problemes de la ciutadania, incapaços, d’escoltar les aportacions d’una ciutadania que intenta endreçar el que ella no ha provocat. Incapaços, en definitiva, de dignificar la política.

Aquest servilisme a normatives per part dels partits “de les majories” que fan de la política un vedat de caça no els ha impedit, però, modificar determinats textos legals per tal d’aconseguir beneficis de diferent tipus o per a servir interessos que no són precisament els del poble, al qual diuen defensar. El lema de “los ciudadanos primero” a què ara s’aferren és una mostra més que fins i tot volen robar-nos el significat de les paraules. Si cregueren en aquest eslògan, no ignorarien les constants peticions i mobilitzacions que hi ha, dia sí i dia també, davant les portes de la casa consistorial, que és de tots. Des del balcó de l’ajuntament només es veu la plaça de Baix: aquestos polítics, però, ni tan sols s’aboquen al balcó a veure què hi passa. I hi passa molt: dependents, ensenyament, desnonaments i manca d’habitatges socials, condicions laborals en empreses que treballen per a l’ajuntament (neteja de centes educatius), donacions de propietats públiques a empreses privades (CEU San Pablo, Federació de Golf, Travalon) , mercat central, abandó de barris i d’instal•lacions públiques (San Anton, Palmerars…), oblit de les pedanies o ignorar interessants projectes sorgits en algunes d’elles (l’Altet) …A quina torre de cristall viuen aquestes senyores i aquests senyors que diuen representar-nos i que cobren dels nostres impostos?

La mediocritat i la manca de valentia a l’hora de buscar solucions per a les necessitats de la ciutadania reafirma el col•lectiu Dret a Participar en la necessitat de recuperar el procés de pressupostos participatius com a mètode d’aprenentatge democràtic, aprenentatge necessari, obligatori, per als que “manen” sense escoltar: els polítics que cobren de la política haurien de ser permeables a les mobilitzacions ciutadanes que ofereixen alternatives, de participació directa i des de la participació directa, a les diferents problemàtiques socials. I mètode de aprenentage democràtic, també, per als que volen recuperar la dignitat de la paraula política que no és altre que el de la participació en la res publica.

Dret a Participar Elx
5 de Febrer de 2014

Anuncis

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014

A la alcaldesa del Ajuntament d’Elx

Doña Inmaculada Sabater Llorens, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX, con correo electrónico dretaparticipar@hotmail.es

Doña Manuela Campello Anton, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Don José Cascales García, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Don José Vicente Bustamante, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Don José Luis Ordóñez i Sánchez, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Don Gabriel Alcolea, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Doña Laura Moreno Romero,de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

Don Jeroni Rico Pascual, de la ciudad de Elx, en nombre propio y en representación del colectivo DRET A PARTICIPAR ELX.

CONSIDERANDO

A.- Que la difícil situación de crisis económica que estamos atravesando, ha sido provocada fundamentalmente por una mala gestión y un desmedido afán especulativo de la banca cuyos errores de los pasados años se nos obliga a pagar, por la vía de los impuestos, a todos los ciudadanos ahora;

B.- Que los recortes aplicados por todos los Gobiernos, a todos los niveles de la Administración, en personal, educación, sanidad, cultura, cooperación, dependencia, pensiones, etc. para llevar a cabo las políticas de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit impuestas por la Unión Europea y aceptadas por nuestros representantes han producido unos efectos devastadores en la sociedad;

C.- Que este Ayuntamiento ha pagado ya durante los últimos siete años unos 40.000.000 € en concepto de intereses de préstamos (capítulo 3 del presupuesto de gastos) a diversas entidades bancarias incluida una parte a SUMA en concepto de intereses por anticipo de recaudaciones) y ha amortizado capitales de esos préstamos por un importe cercano a los 90.000.000 € (capítulo 9 del presupuesto de gastos);

D.- Que este Ayuntamiento ha triplicado desde 2012 el valor de préstamos contratados a través del ICO y entidades financieras. Que estos préstamos los concede una institución pública con dinero público y que las entidades financieras actúan como intermediarias. Que en 2014 se presupuestan 1.700.000 € en concepto de intereses de préstamos ICO y que alrededor de un 80% de este importe pasa a engrosar el margen de beneficios millonario de las entidades financieras sin que estas hayan asumido el riesgo del préstamo;

E.- Que el 73% de lo presupuestado en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2 de gastos) está en manos de la gestión privada. Que informes internacionales (PIQUE), nacionales (Informe de Fiscalización del Sector Público Local del Tribunal de Cuentas, ejercicio 2011) y la experiencia concreta de un Ayuntamiento próximo (Aspe) demuestran que la gestión privada supone un gasto mayor para la Administración en beneficio del aumento de la rentabilidad de las empresas privadas gestoras y que los gastos de externalización de servicios públicos (IVA y beneficio industrial) llegan, en el presupuesto de 2014, casi a los 10 millones de €;

F.- Que el Ayuntamiento ha de garantizar la igualdad ante la ley en materia de recaudación tributaria sin discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc y que la tributación municipal debe responder a los principios de progresividad, solidaridad y redistribución de la riqueza, recogiéndose eficazmente todos los recursos que puedan favorecer a este fin. Y que, por tanto, las instituciones religiosas no deben tributar en régimen privilegiado; las entidades financieras deben contribuir adecuadamente a la Administración Local; las empresas que disfrutan de patrimonio o espacio público deben abonar un alquiler justo a las arcas públicas; y aquellas cuya actividad contamine deben contribuir más por ello a las mismas arcas públicas;

G.- Que los criterios para subvencionar entidades (Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos) deben regirse por la objetividad, la transparencia y la libre concurrencia;

H.- Que la protección del Palmerar d’Elx, amenazado gravemente por la plaga del picudo rojo, necesita una dotación presupuestaria muy por encima de los 84.600 € que se destinan actualmente en 5 partidas presupuestarias;

I.- Que el actual estado de las instalaciones polideportivas como las de “Los Palmerales”, en continuo deterioro, son consecuencia de la desidia y mala gestión del Ayuntamiento y la delegación de deportes;

J.- Que la dotación destinada a fomento del empleo es manifiestamente insuficiente: 480.000 €, un 0,3% del presupuesto total. Y que ha disminuido en un 67 % desde 2012, mientras las políticas de desarrollo empresarial no han dejado de aumentar desde entonces y se llevan, en los presupuestos de 2014, 739.000 €;

K.- Que el presupuesto municipal debe prever los ingresos y los gastos del Ayuntamiento de manera realista;

L.- Que una cosa es lo legalmente permitido o lo necesario y prioritario desde el punto de vista de los representantes políticos municipales, y otra, bien distinta, lo necesario y prioritario desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas;

M.- Que el Ayuntamiento a la hora de administrar el presupuesto municipal debe hacerlo en la forma que más convenga a sus ciudadanos y ciudadanas y no a las entidades bancarias, empresas allegadas o instituciones religiosas afines, que han estado obteniendo sus buenos réditos todos estos años a costa de la gestión favorable de los Gobiernos;

N.- Que el presupuesto municipal de 2014 debería responder a las necesidades de creación de empleo, calidad en servicios, protección y potenciación del patrimonio público, a la actual realidad social y a la participación ciudadana.

Por todo lo anteriormente expuesto,

PROPONEMOS LAS SIGUIENTES ALEGACIONES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL 2014:

POR UN PRESUPUESTO REALISTA

1.- Que se disminuya la previsión de ingresos por tasas del servicio de grúa (Capítulo 3, de ingresos), que aumenta en un 41% con respecto a 2013. Una previsión como esta (1.083.279 €), sin estar acompañada de una partida de fomento del buen aparcamiento, responde a un afán únicamente recaudatorio que la ciudadanía ilicitana no puede soportar en estos años de crisis y de pérdida de poder adquisitivo.

2.- Que se corrija la partida de ingresos por sanciones de protección del palmeral contra el picudo (Capítulo 3), puesto que la ordenanza aprobada por el mismo Ajuntament d’Elx contempla sanciones mínimas de 150 €.

3.- Que se disminuya la previsión de ingresos por venta de terrenos (Capítulo 6), ya que el valor de terrenos e inmuebles está cayendo en el mercado.

POR UN AUMENTO DE LOS INGRESOS

1.- Que se renegocie con las entidades bancarias una extensión de los periodos de amortización de los préstamos actuales para que las cantidades que se reintegren anualmente (capítulo 9 del presupuesto de gastos) se reduzcan en un 20 % lo que permitiría liberar unos 3.530.907,41 € de capital que se podrían destinar a otras partidas presupuestarias que han visto reducido de forma considerable su importe cuando no suprimido por completo.

2.- Que se plantee ante las entidades bancarias la condonación de la deuda generada en concepto de intereses, cifra que se eleva a la cantidad de 5.666.370,08 € euros.

3.- Que se declare deuda ilegítima el porcentaje de interés en préstamos ICO que ingresan las entidades financieras, por la simple gestión, sin haber concedido préstamo alguno, que se suspenda el reintegro de estos intereses ilegítimos, cerca de 1.700.000 €, y que se audite la deuda contraída mediante este mecanismo.

4.- Que se aumente la tasa de ocupación de vía pública por cajeros automáticos.

5.- Que se ponga en marcha un plan de remunicipalización de servicios públicos municipales y se municipalicen aquellos servicios cuyas contratas hayan vencido.

6.- Que se aumente la tasa de ocupación de vía pública por terrazas (Capítulo 3, de ingresos), puesto que la previsión de ingresos por este concepto apenas supera el medio millón de €. Las terrazas ocupan espacio ciudadano, una propiedad pública, y desarrollan una actividad que puede generar contaminación acústica, razones por las que el erario público debe recibir una cuota justa.

7.- Que se aumente el canon de la escuela de golf (Capítulo 3, de ingresos), ya que la empresa concesionaria explota para beneficio privado un solar de 53.000 m2, propiedad de todos los ilicitanos e ilicitanas, por 150 € al mes, una cantidad muy por debajo del valor del terreno.

8.- Que la Iglesia y todas las demás confesiones religiosas abonen el IBI de sus inmuebles.

9.- Que desaparezcan los siguientes gastos y subvenciones destinados a instituciones y manifestaciones de confesiones religiosas, de manera que sean financiados con las contribuciones de sus fieles y no de todos y todas las ilicitanas (fieles y no fieles):
• Cofradía de Virgen de Los Dolores (3.000 €)
• Junta Mayor de Cofradías (25.000 €)
• Asociación de Belenistas (7.000 €)
• Sociedad Venida de la Virgen (8.000 €)

10.- Que se eliminen las subvenciones a las siguientes entidades “festeras”, de manera que sean financiadas por las cuotas de sus asociados y asociadas:
• Entes festeros (33.135 €)
• Pobladores Elche (7.700 €)
• Entes festeros Camp d’Elx (20.295€)
• Centro Aragonés de Elche (3.300 €)
• Asociación Comunidad Andaluza (3.300 €)

11.- Que se suprima la aportación a PHACE por valor de 4.000 € y que esta entidad concurra a las subvenciones de Cultura como hacen otras entidades o que sea financiada por sus asociados.

12.- Que no se aumente en 200.000 € la dotación al Plan de Comunicación Ciudadana y a la Realización y Producción de Campañas de Publicidad, puesto que existen necesidades prioritarias en nuestra ciudad.

13.- Que con los importes liberados de la forma mencionada en los puntos 1-12 se proceda de la siguiente manera:

POR LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ILICITANO

A) Aumento de la dotación para la protección del Palmerar d’Elx hasta alcanzar el medio millón de €.

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

B) Inclusión de una partida que contemple el arreglo, puesta en uso y mantenimiento de las instalaciones polideportivas “Los Palmerales”.

POR EL EMPLEO

C) Aumento de la dotación para programas de gasto en fomento del empleo hasta alcanzar, al menos, un 1,5 % del presupuesto: 2.430.000 €.

POR LA JUSTICIA SOCIAL

D) Recuperar subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, que fueron suprimidas en 2013. Destinar 300.000 € a este tipo de proyectos.

POR LA DEMOCRACIA REAL

E) La realización de obras pendientes en el Presupuesto Participativo 2010 y 2011, Presupuesto Infantil incluido, obras que fueron decididas de manera consensuada, en asambleas abiertas, por la ciudadanía que libremente decidió asistir a las mismas y cuyas decisiones eran vinculantes.

14.- Que restablezca el proceso de Presupuestos Participativos para, a través de ese espacio de participación, fomentando el debate y la reflexión colectiva en torno a las necesidades de la ciudadanía, lograr la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal, gestión que debe estar basada en los principios de solidaridad, justicia distributiva y sostenibilidad.

15.- Que estas alegaciones sean publicadas en la página web municipal http://www.elche.es

En Elche a 14 de enero de 2014

El Sindic de greuges ha admes a tràmit la queixa que varem presentar.

El Sindic de greuges ha admes a tràmit la queixa que varem presentar.
L’Ajuntament
no ens fa cas, no respon a cap de les nostres demandes.
Li fará cas al Sindic?

018

Aquest es el text de la queixa:

Elx, Setembre de 2013

A/A. Síndic de Greuges de la Comunidat Valenciana
C/ Pascual Blasco, 1 –
03001 ALICANTE

… com a ciutadana i membre del col•lectiu Dret a Participar Elx

EXPOSA

-Que mitjançant el present escrit interposem queixa davant la Sindicatura de Greuges per la falta de transparència i la falta de resposta a diferents queixes i sol•licituds fetes a l’administració local il•licitana.

– Que com a veïns i veïnes del municipi d’Elx hem presentat a l’Ajuntament d’Elx, per la via i en la forma adequades, diversos escrits on plantejàvem allò que la llei ens permet segons el vigent Reglament Orgànic de Participació Ciutadana: informació i participació.

– Que la relació de documents amb què ens hem dirigit a l’Ajuntament és la que tot seguit enumerem (i adjuntem):
-Diverses instàncies, des de finals de 2011 i principis de 2012, sol•licitant informació sobre l’execució de les propostes presentades en els pressupostos participatius de 2010 i 2011 i la represa d’aquestos processos de participació democràtica i directa de la ciutadania. En aquest sentit, pel que fa a les obres pendents, se’ns comunicà que depenien de la venda de terrenys, mentre que de la represa del procés no se’ns digué absolutament res. A hores d’ara, passat més d’un any i mig, ignorem la situació de les obres pendents i continuem sense rebre informació sobre participació ciutadana en matèria de pressupostos participatius.
-Sol•licitud demanant la utilització d’un centre social municipal per tal de reunir-nos per a intercavniar opinions i experiències relacionades amb la participación ciutadana, sol•licitud presentada el 7 de desembre de 2011 amb núm. de registre d’entrada 69.909 i a la qual no se’ns ha contestat.
-Reclamació de còpia detallada i completa dels pressupostos del nostre Ajuntament dels anys 2011 i 2012, reclamació amb data d’ entrada de 18 d’agost de 2012, núm 59.507. Se’ns respon que es decideix tramitar-la com a sol•licitud, per la qual cosa “es remet al departament competent perquè se li done l’oportuna tramitació”. Encara esperem resposta.
-Instància, presentada el 15 d’octubre de 2012 amb número d’entrada 68.096, denunciant el tancament de les instal•lacions esportives del barri dels Palmerars i sol•licitant que s’ hi executen les obres necessàries que en permeten l’ús col•lectiu. No hem rebut resposta. El polisportiu continua tancat, degradant-se cada dia més.
-Instància, presentada el 29 d’octubre de 2012, amb número de registre 70.725, sol•licitant que es frene la cessió de terrenys públics a negocis privats (Federació Valenciana de Golf) i exigint l’obertura d’un procés informatiu, consultiu i deliberatiu a través del qual siga la ciutadania il•licitana qui decidisca què fer amb aqueixos terrenys. No hem rebut resposta.
-Instància, presentada el 23 de novembre de 2012, amb número d’entrada 77.803, exigint informació sobre la decisió, per part de l’Ajuntament, de desviar partides destinades a la cooperació internacional per tal de destinar-la a altres usos, i exigint participació ciutadana en la presa de decisions. No hem rebut resposta.
-Presentació d’al•legacions als pressupostos municipals de 2013, amb data d’entrada d’ 11 de desembre de 2012 i núm. d’entrada 81.151 . La resposta es va fer pública en el ple del dia 10 de gener de 2013 sense que l’Ajuntament es posara en contacte amb el col•lectiu per tal de deliberar sobre les nostres al•legacions i sense que se’ns informara dels tràmits portats a terme per tal de tenir-les o no en compte abans del ple extraordinari en què s’aprovaren els pressupostos. A finals de gener vàrem rebre la resposta oficial: denegades per no respondre als supòsits plantejats per la llei. És a dir, es rebutjaven les al•legacions tècnicament, però sense atendre al fons de la petició: tenir en compte la participació directa dels habitants del municipi mitjançant el restabliment del procés de Pressupostos Participatius i l’execució de les obres pendents.
-Reclamació de resposta a totes les instàncies fetes des de finals de 201l, reclamació amb núm. d’entrada 14.336 i data de 9 de març de 2013. No hem rebut resposta.
– Instància, amb número d’entrada 17.008 i data de 26 de març de 2013, exigint l’actualització de la pàgina web de l’Ajuntament. Tampoc no hem rebut respota i la pàgina continua sense actualitzar pel que fa a la inclusió de les al•legacions fetes (entre d’altres, les fetes pel col•lectiu Dret a Particpar Elx, per al pressupost de 2013). En el moment de redactar aquestes línies no s´hi poden trobar les actes dels plens locals dels dos darrers anys. Quant a les de la junta de govern, acaben el març de 2013.
-Instancia, de 26 de març de 2013 amb número d’entrada 17.010, sol•licitant el canvi d’horari de les sessions plenàries per tal de facilitar l’assistència de la ciutadania. Continuem esperant resposta.
-Instància a la Regidoria d’Hisenda, amb data de 21 de maig de 2013 i número d’entrada 38.009 exigint
a) informació pública sobre liquidació de pressupost de 2012,
b) información sobre les decisions, accions o omissions que han produït (segons declaracions als mitjans de comunicació per part del responsable d’Hisenda de l’Ajuntament) un superàvit econòmic de cinc milions d’euros i
c) la intervenció directa de la ciutadania, a través de la reimplantació dels pressupostos participatius, a l´hora de decidir sobre la destinació d’aqueix superàvit.
Tampoc no hem rebut resposta.

-Ens preocupa i afecta la nul•la relació entre els interessos del veïnat i el silenci de l’equip de govern, actitud que confirma el que diverses informacions diuen sobre l’augment de la falta de transparència i el progressiu allunyament de l’Ajuntament il•licità respecte de la ciutadania (informe sobre transparència ITA: http://www.transparencia.org.es/ITA_2012/Ranking_global_ITA_2012-2010-2009-2008.pdf )
-Que aquesta falta de transparència es veu agravada per la desaparició en la pàgina municipal, del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana i de qualsevol referència a aquest reglament encara vigent.
-Que, paradoxalment, aquestes actituds contradiuen el text de la Federació de Municipis que el propi Ajuntament sí té publicat en la web (Federació de Municipis de la qual l’alcaldessa de la ciutat, Na Mercedes Alonso, és vocal), declaració de principis en què, entre d’altres compromisos, s´hi afirma que

– Los representantes locales fomentaremos la transparencia y la democracia participativa.
– Trabajaremos a favor de la inclusión social y el equilibrio territorial, entre el Centro y los Barrios, acercando los servicios a la ciudadanía y distribuyéndolos en el conjunto del municipio de forma equitativa.
-Los representantes locales nos abstendremos de ejercer nuestras funciones o utilizar las prerrogativas del cargo para favorecer intereses privados, propios o de terceras personas…
-La democracia representativa y la democracia participativa no son alternativas contrapuestas, sino que se complementan y refuerzan la una a la otra. Por otra parte, un movimiento asociativo sólido y una sociedad participativa y bien estructurada resultan imprescindibles para la profundización de la democracia local.
– Se fomentará una Administración relacional, dialogante, que implique y consulte a la ciudadanía y a los diferentes agentes económicos, sociales y culturales, facilitando los cauces y los medios necesarios.
– Se crearán… grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, cauces para la preparación de los Presupuestos Participativos…Asimismo se recogerá en la normativa de organización la llamada iniciativa popular.
– Aseguraremos el derecho a la información entre la ciudadanía y los representantes locales, aprovechando al máximo las tecnologías de la información, a cuya utilización se contribuirá decididamente.

Per això, enfront del reiterat mutisme de l’Ajuntament d’Elx a les peticions, suggeriments i reclamacions presentades des de desembre de 2011 a maig de 2013, el Col•lectiu Dret a Particpar Elx

EXIGIM:
-Compliment, per part de l’Ajuntament, del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, que obliga a facilitar a la ciutadania la informació sol•licitada.
– Resposta a les sol•licituds d’informació i als suggeriments, peticions o demandes presentades des de desembre de 2011.
– Represa del procés de Pressupostos Participatius.
Dret a Participar Elx.
Elx, setembre de 2013

I aquesta la resposta:
018

Abril 2012

Pensaments de Abril i ara.

Durant quatre anys dedicàrem moltes hores de la nostra vida a fer democràcia, a exercir-la, a aprendre-la, a aprehendre-la. Teníem en contra moltes inèrcies: la democràcia formal entesa com un espectacle de circ cada quatre anys, la maquinària administrativa i burocràtica, la política professional, les cada vegada més migrades dotacions econòmiques…Però a poc a poc el projecte anà quallant: més propostes ciutadanes, més participació, més implicació de joves, pressupost infantil…

En circumstàncies normals la democràcia, com la pau, no és una meta: és el camí. Ens resignarem ara a deixar perdre un esforç que començava a arrelar? Acceptarem, sense més, que ens lleven la meta i ens aparten del camí? Per què no ens veiem i parlem, i ens escoltem, i debatem, i reprenem la marxa?

 

Durante cuatro años dedicamos muchas horas de nuestra vida a hacer democracia, a ejercerla, a aprenderla, a aprehenderla. Teníamos en contra muchas inercias: la democracia formal entendida como un espectáculo de circo cada cuatro años, la maquinaria administrativa y burocrática, la política profesional, las cada vez más escasas dotaciones económicas…Pero poco a poco el proyecto fue cuajando: más propuestas ciudadanas, más participación, más implicación de jóvenes, presupuesto infantil…

En circunstancias normales la democracia, como la paz, no es una meta: es el camino. ¿Nos resignaremos ahora a dejar perder un esfuerzo que empezaba a arraigar? ¿Aceptaremos, sin más, que nos quiten la meta y nos aparten del camino? ¿Por qué no nos vemos y hablamos, y nos escuchamos, y debatimos, y retomamos la marcha?  

UN POC D’HISTÒRIA.

Assemblea de Dret a Participar Elx en el Casal Jaume I d’Elx

26/04/2012 Elx

UN POC D’HISTÒRIA.

Les primeres iniciatives de participació ciutadana a l’hora de prendre decisions sobre què fer amb pressupostos municipals varen tenir lloc a Brasil a finals de la dècada dels anys vuitanta del segle passat. El model referent de què se sol parlar és el de Porto Alegre, on fou el Partit dels Treballadors qui el posà en marxa l’any 1989. La ciutadania, exercint la democràcia directa, assembleàriament, prioritzava aquells projectes en què considerava necessari invertir el pressupost del municipi. Aquesta forma de participación és, doncs, un model, de democràcia directa, que s’ ha anat estenent per altres ciutats i comunitats d’ Amèrica Llatina i des d’allà ha saltat a Europa. A l’Estat Espanyol s’han desenvolupat iniciatives a Andalusia (Sevilla, Còrdova), també a Sant Sebastià, Getafe o Sant Joan d’Alacant.

ELX

2007-2011 (PSOE-EU/Compromís)

A Elx, la participació de la ciutadania a l´hora de decidir sobre una part del pressupost municipal es posà en marxa en l’anterior legislatura municipal, producte del pacte de govern PSOE-EU (Compromís després).

El procés començà tímidament, però a poc a poc major quantitat de ciutadans i ciutadanes es varen implicar, com ho demostren les estadístiques. A més, també la iniciativa de participar anà estenent-se entre persones que tradicionalment considerem despreocupdes per la participació, com la joventut: la mitjana d’edat de les persones que presentaren propostes d’accions baixà significativament l’últim any.

Quantitat econòmica                                     Propostes presentades      Mitgana d’Edat

Procés 2008 per a execució el 2009       2.400.000€              436                       43,5
Procés 2009 per a execució  el 2010       2.160.000€           1.713                      46,9
Procés 2010 per a execució  el 2011        1.000.000€          2.924                      39,3

Dels que 100.000€ eren per al Pressupost Infantil.

A més, es feren les primeres passes per tal de posar en marxa el pressupost infantil (projecte al qual dedicà uns minuts el noticiari de la televisió estatal)

 

2011: triomf electoral del PP.

Prompte farà un any de les eleccions de 2011, eleccions que comportaren la pujada al poder del PP.
Comença a passar el temps i les persones que havíem participat directament o indirecta en els pressupostos participatius començàrem a preguntar-nos per la realització de les obres sense acabar i pel nou procés sense encetar. Cal recodar que les decisions preses en aquelles assemblees tenien caràcter vinculant, és a dir, l’Ajuntament tenia l’obligació de portar a terme les actuacions decidides per la ciutadania.
El que havien sigut trobades casuals i comentaris de carrer i de mercat i de cafeteries a finals de l’estiu, prengueren forma de reunions més formals al centre social del Raval a principis de tardor. I, passà l´hivern. I arribà la primavera i…ara?

I ARA? Un poc de present
Transformem una exposició lineal, cronològica, en una exposició periodística responent les preguntes bàsiques d’una notícia: qui, què, quan, com, on i per què (i afegim el per a què)

QUI? Les persones que avui, 26 d’abril, hem convocat aquest acte participàrem d’una forma o altra en els diferent processos de pressupost participatiu durant el temps que aquestos estigueren en marxa: presentació de propostes, formació dels grups motors, assistència a jornades de preparació de les assemblees, reunions d’elaboració d’autorreglaments, etc.
Ara, seguim la “filosofia” dels pressupostos: no sabem a quin partit o quina abstenció practiquem, ni la filiació sindical, ni l’equip de futbol…El que ens uneix és la voluntat d’ampliar el projecte, de participar en la cosa pública, perquè tenim dret i volem fer-ho.
COM? Les reunions han sigut obertes i les convocatòries s’han fet usant els mitjans de què disposem, les adreces de què disposem i els contactes personals que tenim: és a dir, no tenim mecenes, ni subvencions, ni alliberats o alliberades en qui delegar res, entre d’altres coses perquè no volem delegar.

QUÈ? Què hem fet des que vàrem formalitzar les trobades de gent que havia participat en el procés de participació ciutadana?

-Sessió de formació sobre legislació (en concret, Llei de Gran Ciutats i Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Elx), a finals de 2011.

-Sol•licitud de local on reunir-nos a l’Ajuntament (no han contestat), finals de 2011.

-Campanya de presentació instàncies a l’Ajuntament recordant-li el caràcter vinculant de les decisions preses en les assemblees de priorització de propostes de pressupostos participatius i exigint, doncs, la realització de les propostes aprovades i la posada en marxa del procés de participació ciutadana 2012.

En aquest sentit cal dir que s’han presentat vora 40 instàncies-reclamacions. L’Ajuntament ha esperat al límit legal (tres mesos) per tal de començar a respondre. Hem rebut respostes diferents, però, pel que fa a la realització de les actuacions proposades per la ciutadania, es contesta que estan pendents de venda de terrenys. Pel que fa, a pressupostos participatius de 2012, diuen que estan condicionats a la dotació pressupostària que s’establesca per a enguany. És a dir: no hi ha dotació. Però no diuen res de tornar a posar en marxa el procés de participació directa dels ciutadans a l’hora de decidir inversions pressupostàries .

-Elaboració de sociograma (encara sense acabar). 2012

-Sessió de formació sobre la importància de les noves tecnologies tal fomentar la participació i de difondre els missatges (Pepe Orts). 2012

-Obrir blog, facebook i correu electrònic. 2012

-Elaborar un parell de vídeos per tal de recordar que volem continuar en el projecte. 2012

QUAN?
Venint reunint-nos, amb major o menor regularitat, tant de temps com de nombre de persones, des de principis de la tardor. Les dates de les reunions anem posant-les en funció de les possibilitats de les persones que assistim a les reunions.

ON?
Començàrem al centre social del Raval. Després hem hagut de buscar altres llocs. Hem presentat instància a l’ajuntament sol•licitant lloc on reunir-nos, però encara estem esperant resposta.
Els amics del Casal Jaume I d’Elx ens han acollit i algunes reunions han sigut ací. D’altres, en locals oferits per membres del grup: bé del grup polític a què pertanyen, bé a les oficines de treball privat d’algun company.

PER QUÈ? I PER A QUÈ?
Reproduïmc ací les paraules d’un company del grup:

La única esperanza se encuentra en los ciudadanos que se niegan a ser cómplices en el colapso moral del país.
Esos ciudadanos que insisten en la transparencia en vez de en la
opacidad.
Que se niegan a ser parte del problema y quieren ser parte de la
solución.
Que pelean colectivamente por el bien común.
Y que optan por la participación comprometida en lugar de la
pasividad complaciente.

I EL FUTUR? Per fer.
I volem animar-vos en el projecte, les bases del qual són les d’aquell que començà el 2008: la participació activa, la cogestió pública, l’equitat, l’empatia, la solidaritat, el debat, el procés d’aprenentatge personal i comunitari, la inclusió, la transparència…

Caminem per poder ser, i volem ser per caminar

Hay otras alternativas.

Introducciò de la assemblea de Dret a Participar Elx en el Casal Jaume I d’Elx                                                                                                       26/04/2012 Elx

La acción individual SI que sirve. Los ciudadanos tenemos que decidir siempre qué hacer y qué actitud mantener en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Esa actitud de implicación es especialmente urgente y necesaria ahora.

La actual crisis económica, resultado del estallido de la burbuja capitalista, no es únicamente una crisis económica, es también, y esto es lo peor, una crisis moral y de valores sociales, conceptos como la solidaridad, la justicia, la participación, la co-responsabilidad, la redistribución de la riqueza, la imposición equitativa, por no hablar del derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, etc… conceptos y derechos que están siendo maltratados e ignorados sistemáticamente.

Nuestros gobernantes, en general, no entienden las mayorías en las urnas como una mayor responsabilidad y necesidad de transparencia, sino que esa mayoría se utiliza como patente de corso para desmontar toda una serie de conquistas sociales, que son sacrificadas en la hoguera reformista mientras repiten convulsivamente algunos mantras como “ es lo que tocar hacer” o bien “no hay otra alternativa”. No es cierto.

Hay otras alternativas.
Pero hay que tener la voluntad de querer buscarlas y aplicarlas. Para exigirlo la acción individual sí que sirve. ¿ Quien conoce mejor que nosotros todo aquello que nos afecta diariamente ? La respuesta es nadie.
Cuantas veces hemos escuchado, de unos y de otros, aquello de “nosotros sabemos lo que os conviene”. Eso tampoco es cierto.
Corresponde a NOSOTROS, a los ciudadanos en singular, uno a uno, decidir qué actitud vamos a mantener y qué es lo que vamos a hacer.
NOSOTROS los ciudadanos tenemos, porque nos hemos dado, normas y reglas para ver y hablar, normas y reglas para vivir y cambiar, normas y reglas para exigir y no solo presenciar, normas y reglas que son un antídoto contra la apatía y un ideario con el que combatir el desconsuelo que nos crea la situación de crisis actual

Estas son algunas de estas normas y reglas,
A.- Constitución Española, 1992
Art. 20.- Derecho a la libertad de expresión
Art. 21.- Derecho de reunión
Art. 23.- Derecho de participación
B.- Ley de Grandes Ciudades, 2003
C.- Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, 2010
D.- Autorreglamento para el Presupuesto Participativo, 2010
E.- Reglamento Orgánico del Consejo Social, 1985
F.- Reglamento Orgánico de la comisión de Sugerencias y Reclamaciones, 2006
G.- Sugerencias, reclamaciones, peticiones de información.

La acción individual si que sirve.

Que nadie se arrogue nuestra representación.

Ya está bien de utilizar nuestra representación en contra nuestra.

Nosotros los CIUDADANOS, los gobernados, podemos y tenemos el deber y el derecho de vigilar a nuestros gobernantes, y controlar que hagan un buen uso de nuestra representación.

Los partidos políticos pueden y deben fomentar la participación ciudadana, pero no lo están haciendo, con su actitud están fomentando la desafección y el pasotismo en los ciudadanos. Que sigan haciéndolo depende únicamente de nosotros.

Pressupost Participatiu Infantil Elx 2010

PROPUESTAS PRESSUPOST PARTICIPATIU INFANTIL  ELX

Cien mil Euros del millón designadas al Pressupost Participatiu del 2010

fueron destinados a propuestas elaboradas por l@s niños y niñas de primaria.

Corresponden a Tráfico

Semáforos con pulsador en las zonas cercanas a los colegios.

Corresponden a Instalaciones Municipales

Más fuentes en los colegios públicos.

Pintar las líneas de  de las pistas de los colegios públicos.

Pintar porterías de fútbol y canastas de baloncesto de los colegios públicos.

Redes en las porterías de fútbol de los colegios públicos.

Más fuentes de agua en los parques.

Corresponden a Parques y Jardines

Colocación de tubos y barras en los parques infantiles (rediseñar parques).

Instalación de tubos y sillas que dan vueltas en los parques (rediseñar parques).

Tirolinas en los parques.

Columpios para discapacitados en los parques infantiles.

Mejorar los suelos de arena de los parques.

Corresponden a Espacios Vía Pública y viales públicos

Colocar vallas alrededor de los parques o los colegios públicos para que haya más seguridad.

Zonas de patinaje (pequeñas) en los parques de la ciudad.